Dernek

“Off-University. Organisation für den Frieden“ Dernek Tüzüğü 

 

§ 1 Derneğin adı, merkezi ve malî yılı 

(1) Derneğin adı „Off-University. Organisation für den Frieden.“ 

(2) Derneğin merkezi Berlin‘dedir. 

(3) Dernek Berlin-Charlottenburg İdare Mahkemesi'ne bağlı dernek siciline kaydolmayı hedeflemektedir; kayda geçtikten sonra „e.V.“ eki kullanacaktır. 

(4) Malî yıl takvim yılıdır. 

§ 2 Amaç 

(1) Derneğin amaçları 

a. Almanya’da bir Barış Üniversitesinin kuruluşu yoluyla bilim ve araştırmaya destek olmak; 

b. öğrenci yardımları da dahil olmak üzere öğretime, halk ve meslek eğitimine destek olmak; 

c. siyasî, irkî yada dinî sebeplerden dolayı takibe uğrayanlara ve mültecilere yönelik yardımlara destek olmak; 

d. enternasyonalizm ile kültürün her alanında hoşgörü ve halkların dostluğuna destek olmak. 

(2) Görevleri 

Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere özellikle aşağıdaki görevleri üstlenecektir: 

a. Almanya’da Türkiye araştırmaları üzerine bilimsel çalışmalar yapmak, 

b. millî aidiyetleri gözetmeksizin Almanyalı ile Türkiyeli akademisyenler arasındaki bilimsel etkileşimi geliştirmek, iki ülke arasındaki bilim alışverişine seminer, konferans ve benzer etkinlikleri organize ederek yada ortak araştırma projeleri ve yayınlar yaparak destek olmak, 

c. Türkiye, Karadeniz havzası, Kafkaslar, Balkanlar ile Yakın ve Orta Doğu bölgeleri başta olmak üzere barış ve çatışma araştırmaları hakkında seminer, konferans ve benzer etkinlikler organize ederek yada araştırma projeleri ve yayınlar yaparak bilimin gelişimine destek vermek, 

d. yüksekokul seviyesinde dijital öğrenime mahsus, kamuya ve özellikle mültecilere ücretsiz bir şekilde açık olan üniversitelerde ve üniversitelerin dışındaki öğrenme ve öğretmenin yeni ve özellikle dijital biçimlerinin gelişimine destek vermek 

e. ilticaya zorlanmış akademisyenlerle dayanışma göstermek ve onların sosyal ve siyasî durumlarına ilişkin konferans vererek yada halkla ilişkiler çalışmaları yürüterek kamu oyunu bilgilendirmek 

f. seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek 

g. halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek 

h. farklı dillerde araştırma sonuçları gecikmeden yayılan bilimsel yayınlar neşretmek 

(3) Tüzük gereği olan bu gayelerin tahsili için üye aidatı, bağış, hibe, sübvansiyon ve diğer ödenekler toplanabilir. 

(4) Derneğin bütün ilanları, yayınları ve üyelerle resmî yazışmaların hepsi derneğin üç dilinden (Almanca, Türkçe, İngilizce) en az ikisini kullanarak düzenlenir. Bunların dışında başka dillerin kullanımı da mümkündür. 

(5) Dernek, kamuyu fedakâr bir şekilde maddeten, manen veya fikren geliştirmek amacını güdüyor. Dernek faaliyetlerinin belli birey, grup veya şirketlerin değil kamunun yararı uğruna icrası bunun önkoşuludur. 

 

§ 3 Kamu yararına çalışan dernek olmak 

(1) Dernek, Rüsumat Nizamnamesi'nin Vergi İmtiyazlı Gayeler bölümündeki tanıma göre sadece ve doğrudan kamu yararına uygun amaçlar gütmektedir. 

(2) Dernek diğerkam faaliyetler güder ve kendi maddî ҫıkarlarını öncelikli olarak gözetmez. 

(3) Derneğin maddî imkânları yalnızca tüzüğe uygun amaçlara sarfedilir. Üyelere derneğin kaynaklarından ödenek bağlanmaz. 

(4) Derneğin etkinlikleri ve tesisleri kamuya açıktır. 

(5) Derneğin amaçlarına hizmet etmeyen veya nispetsiz yükseklikte olan ödemeler kimsenin yararına yapılamaz. 

(6) Tüm dernek görevleri fahrîdir. Masraflar karşılanabilir. Yönetim kurulu üyeleri yönetim faaliyetleri için uygun miktarda ödenek alabilir. 

(7) Dernek görevleri yerine getirmek üzere eleman istihdam edebilir ve serbest çalışanların hizmetlerinden istifade edebilir; emekleri karşılığında para ödeyebilir. 

 

§ 4 Üyelik 

(1) Derneğin amacını destekleyen reşit olan her özel ve tüzel kişi üye olabilir. 

(2) Üyeliğe kabule dair yönetim kurulu oy çokluğuyla karar verir. 

(3) Üyeler derneğin bütün faaliyetlerine katılma hakkına sahiptir. Genel kurula ve yönetim kuruluna teklif verme hakkına da sahiptirler. 

(4) Üyeler derneği ve derneğin amacını - kamunun karşısında da- uygun bir şekilde desteklemekle yükümlüdür. 

(5) Üyeler genel kurul kararı doğrultusunda aidat öder. Aidatın miktarı ve süresinin tayini bir genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin oy çokluğunu gerektirir. 

(6) Üyelik istifa, ihraç, vefat ve tüzel kişilerde fesih yollarıyla sona erer. 

(7) Üyelikten istifa talebi yönetim kuruluna yazılı bir şekilde bildirilir. Bağış ya da başka maddî destekler sonradan iade edilemez. 

(8) Derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunan ya da görevlerini ısrarla ve taksirle yerine getirmeyen bir üye genel kurul kararıyla ihraç edilebilir. Genel kurul kararı alınmadan bahsi geçen üyeye sözlü ya da yazılı bir şekilde görüşünü sunmaya imkân verilir. Yönetim kurulu salt çoǧunluk ile bir sonraki genel kurula kadar geçici bir ihraç kararı almaya yetkilidir. 

 

§ 5 Derneğin organları 

Derneğin organları genel kurul ve yönetim kuruludur. 

 

§ 6 Genel kurul 

(1) Derneğin en yetkili organı genel kuruldur. Tüzükle başka bir dernek organına verilen görevler dışında genel kurul ilke itibarıyla bütün görevlerin mesuliyeti taşır. 

(2) Genel kurulun bi'l-hassa aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a. Derneğin genel amaçları ve ilkelerinin belirlemek, 

b. Yıllık faaliyet raporu ve yıllık malî raporunu kabul ve müzakeresi, 

c. Yönetim kurulunun ibrası, 

d. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden çıkarılması, 

e. Hesap denetçilerinin seçimi 

f. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshine karar vermek. 

(3) Genel kurul, yıllık bilançosu dahil olmak üzere muhasebeyi denetlemek ve genel kuruluna denetimin neticesini sunmak üzere, ne yönetim kuruluna ya yönetim kurulu tarafından atanan bir heyete üye ne de derneğin elemanı olan iki hesap denetҫisi seçer. 

(4) Tüzüğe uygun olarak çağrısı gerçekleşmiş her genel kurul, hazır bulunan üyelerin sayısına bakılmaksızın nisap durumu sağlanmış sayılır. Her üyenin bir oy hakkı var. Nisap durumu sadece teklif aracılığıyla belirlenir. 

(5) Genel kurul basit çoğunlukla karar alır. Oyların eşitliği teklifin reddi sayılır. 

(6) Genel kurula katılım telefon ve video konferans yoluyla (skype, facetime, hangout vs.) da sağlanabilir. Bu şekilde bir katılım talebinin yönetim kuruluna en geç bir gün öncesine kadar bildirilmesi gerekir. Kuruluş genel kurul toplantısına sanal bir katılım mümkün değildir. 

(7) Seçim hakkı genel kurulda şahsen ve açık oylamalarda telefon ve video konferans yoluyla kullanılır. Tüzel üyelerin oy hakkını görevlendirilmiş bir temsilci kullanır. 

(8) Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki genel kurul türü var. 

(9) Olağan genel kurul yılda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu genel kurulunun öngörülen tarihinden en az dört hafta önce, geçici gündemin de ekli olduǧu İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere üç dilde bir davetiyeyi posta ya da e-posta aracılığıyla üyelere yollar. 

(10) Olağanüstü genel kurul bir yönetim kurulu üyesinin gerekli görmesi ya da üyelerin üçte birinin gerekçelerini de açıklayarak yönetim kuruluna sunulan yazılı talebi üzere toplanır. 

(11) Üzelerin gündem iҫin tekliflerin genel kurulu toplantısının en geç iki hafta öncesi yönetim kuruluna posta ya da e-posta yoluyla ulaştırılması gerekir. Genel kurul esnasında sunulan gündem teklifleri de olmak üzere daha sonra ibraz olunan gündem teklifleri genel kurula katılan üyelerin çoğunluğunun kabulü ile gündeme eklenir. 

(12) Derneğin feshi teklifi sonradan gündeme eklenemez. 

(13) Genel kurula yönetim kurulundan bir kişi bașkanlık eder. Başkanlık konusunda uzlaşma sağlanamıyorsa, seçim yapılır. Kurul başkanı bulunan bütün üyelerin anlayabileceği ortak bir dilin konuşulacağını temin eder.

(14) Bir yazman genel kurul tarafından seçilir. 

(15) Kurulun kararları bir tutanağa yazılır. Tutanak, onu kaleme alan yazman ve toplantı başkanı tarafından imzalanır. Bu tutanak genel kurul toplanmasından sonra iki haftalık bir süüre zarfında yönetim kurulu tarafından üyelere posta ya da eposta yoluyla en azından iki dilde ulaştırılır. 

(16) Tüzük deǧișiklikleri için genel kurulda hazır bulunanların üçte ikisinin oyları gerekir. Genel kurul ancak kurul davetine ilişik gündem maddesi olarak eklenmiş tüzük değişikliklerine karar verebilir. 

 

§8 Yönetim Kurulu 

(1) Yönetim kurulu bir başkan, bir sayman ve bir yazmandan oluşur. Dernek mahkeme önünde ya da dışında bu kurulun üyelerinden herhangi biri tarafından temsil edilir. Her yönetim kurulu üyesi 3000 €'ya kadar tek başına derneği temsil edecek harcama yapabilir. Onu aşan meblağlarda ise en az iki üye gereklidir. 

(2) Yönetim kurulu genel kurul tarafından bir seneliğine ayrı oylamalarla seçilir. Yönetim kuruluna tüzel kişi olmayan her üye seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri defaaten seçilebilir. Halefi seçilene kadar yönetim kurulu üyeleri görev süresi bitmiş olsa dahi gorevde kalırlar. Dernek üyeliğini bitiren yönetim kurulu üyelerinin görevi de sona erer. Bir yönetim kurulu üyesinin üyeliği, görev süresi dolmadan görevden yazılı istifası, 3 aydan fazla süren faaliyetsizlik ya da ölüm yoluyla sona ererse, yönetim kurulu geçici bir üye atayabilir. Bu şekilde tayin edilen yönetim kurulu üyeleri bir sonraki genel kurula kadar görevde kalırlar. 

(3) Yönetim Kurulu derneğin ișlerini yürütür. Derneǧi dışarıya karşı temsil eder ve genel kurullar arasındaki süre boyunca en yetkili karar verme organıdır. Yönetim kurulu genel kurul kararlarına bağlı kalarak görevlerini yürütür. Üyeler arasında belli görevler dağıtabilir, çalışma grupları ve komisyonlar kurarak heyetler görevlendirebilir. 

(4) Yönetim kurulunun görevleri arasında özellikle aşağıdakiler sayılır: 

a. Yıllık planı oluşturması 

b. Dernek yönetmeliğine karar vermesi 

c. Derneğin amaçlarına ulaşması için ilgili üyeleri mümkün mertebede dahil ederek çalışmalar yürütme 

d. Genel kurulun tertibi ve hazırlıkları, gündemini oluşturma ve genel kurula yıllık rapor sunma 

e. Genel kurulda alınan kararları uygulamak 

f. Derneğin malî durumunun genel kurula karşı raporlanma da olmak üzere derneğin malî işlerini düzenleme 

g. Derneğe yeni üyelerin kabulü. 

(5) Yönetim kurulu gündelik idarî işleri yürütmek için bir genel sekreter atabilir ve bir idare merkezi kurabilir. Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına istişarî oy ile katılma hakkına sahiptir. 

(6) Yönetim kurulu yılda en az iki kere toplanır. Davetiye e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az yedi gün önce gönderilir. 

(7) Yönetim kurulu kararları basit çoğunlukla alır. Yönetim kurulu tarafından alınan kararlar yazılı bir şekilde ve en az iki dernek dilinde üyelere iletilir. 

(8) Yönetim kurulu acil durumlarda telefon ve video konferansı ile de kararlar verebilir. Telefon yada video konferans ile alınan yönetim kurulu kararları da yazılı bir şekilde kayda geçilir ve üyelere iletilir. 

(9) Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından hazır bulunan üyelerin 3'te 2'lik bir çoğunlukla görevlerinden alınabilir. Görevden alınma yeni yönetim kurulu üyeleri seçilince kanunen geçerlilik kazanır. 

 

§ 9 Derneğin Feshi ve Diğer Hükümler

(1) Derneğin feshine genel kurula katılan üyelerin en azından 4'te 3’lük bir çoğunluğuyla karar alınır. Bu karar ancak öngörülen süre içerisinde gönderilen genel kurul davetinde zikrolunmuşsa verilebilir. 

(2) Derneğin feshedilmesi ya da vergi imtiyazlı amaçların ortadan kalkması halinde derneğin mal varlığı, bilim ve araştırma geliştirmek ve siyasî, ırkî veyahut dinî sebeplerden takibata uğramış olanlarla mültecilere destek olmak gayeleriyle kullanmak üzere kamu hukukuna göre bir tüzelkişiye yahut başka bir vergi bakımından imtiyazlı bir tüzelkişiye tevdi olunur. Genel kurul başka bir nihaî karar almazsa, tasfiye görevde bulunan temsil yetkisine sahip yönetim kurulu üyeleri tarafından icra edilir. 

(3) Yönetim kurulu, kontrol mercileri, mahkemeler veyahut defterdarlıklar tarafından şekli gerekçelerle talep olunan tüzük değişiklikler yönetim kurulu kendi inisiyatifi kullanarak almaya yetkilidir. Bu değişiklikler en kısa zamanda üyelere yazılı bir şekilde bildirilir.