Etik Kodu

ETİK TAVIR VE TAAHÜDÜ


Elif Çak Köm 2018

1. Giriş ve Amaç

Off-University Organisation für den Frieden e.V. üyeleri olarak bizler; içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluğun ve inisiyatifin etik standartlarını en yüksek seviyede tutup korumakla yükümlüyüz. Dernek; dürüstlüge, bağımsızlığa ve şeffaflığa önem verir ve bu değerleri, malî kaynaklar sağlama konusu da dahil olmak üzere tüm faaliyetleriyle bütünleşmeye çalışır.


1.1. Etik Tavır Taahhüdü Nedir?

Etik Tavır Taahhüdü (Taahhüt), Off-University’nin etik, profesyonel ve yasal standartlara bağlılığını, günlük ve uzun vadeli kararlarla eylemlerimize birer rehber ve temel kabul ettiğimiz kurallara ve yönergelere dönüştürür.

1.2. Etik Kurallara Kimler Uymalıdır?

Taahhüt, Off-University’nin tüm üyeleri için, inisiyatifin genel hedefleri doğrultusunda karar vermekte rehberdir. Tüm üyeler bu etik standartlara uyulmasından sorumludur. Derneğin yönetim kurulu bu kuralları uygulatmak için yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Off-University, öğretim ve araştırma faaliyetleri için yeni ve özgürleştirici olanaklar yaratmak amacıyla kurulmuştur. Dernek, Türkiye’den akademisyenler ve öğrenciler tarafından ve yararlarına kurulmuş olmakla birlikte, dünyanın her yerinde olan bir kamu ve kamuoyuna hitap eder: Bu kitle, düşünceleri ve araştırmaları nedeniyle kâh kurumlarından ihraç edilen, kâh istifaya zorlanan, kâh demokrasi karşıtı rejimler tarafından hukukî veyahut siyasî baskı gören, hattâ hapsedilen akademisyenlerle bu uygulamalara karşı dayanışma içinde seslerini duyurmaya çalışan bütün insanlardır.

 

Off-University, dünyada barışla çeşitlilik içinde birlikte yaşama gayelerine bağlıdır. Ayrımcılık, taciz, sömürü ve yıldırmaya karşı kesin tavır alır . Off-University, çalışanlarına hak eşitliği sunan bir kurumdur. İnsan ve vatandaş haklarını savunur ve kişinin özelliklerine yönelik her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleyi sürdürür. Bu tavır, sosyal veya etnik köken, din, sınıf, fiziksel veya zihinsel engel, yaş, göçmenlik veya vatandaşlık durumu, cinsiyet, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medenî durum, duygusal veya cinsel yönelim, hamilelik veya tıbbî durumlara karşı ayrımcılığı kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. Ayrımcı davranışlara maruz kalması veya müsamaha göstermesi istihdam, değerlendirilme, maaş ödeme veya terfie şart koşulamaz. İhlal veya ayrımcılık şüphesine hüsnüniyetle işaret eden hiç kimse kınanamaz veya herhangi bir şekilde misilleme endişesine maruz bırakılamaz.

 

Yukarıda sayılanların neticesinde Off-University eğitim ve araştırma faaliyetlerinde hiyerarşileri azaltıp daha demokratik usuller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konuda, yaklaşımını paylaşan kişi ve kurumlarla beraber çalışır.


3. Dürüstlük Umdesi


Off University-Organisation für den Frieden e.V, irtikâptan alabildiğince uzak bir inisiyatif olarak itibar kazanıp korumalıdır. Tüzüğünden neşet eden yükümlülükleri, etik taahhütleri ve inisiyatifimizin sürdürülebilirliğinin bir temeli olan malî kaynakların süreklilik ve şeffaflığına dair gayreti buna dahildir. Kurumsal yapısını inşa ederken, Off-University mad. 2 altında belirtilen gayelerin gütmesini temin eden mekanizmalar geliştirir. Dürüstlük şartı, Off-University kurullarının karar almaların şeffaf olmasını da gerektirir.


4. Akademik Dürüstlük


Faaliyetlerimiz dünyada baris icinde birlikte bir yaşama katkıda bulunma vizyonumuz doğrultusunda yürütülmektedir. Diğer olası çıkarlardan ziyade kendi prensiplerimiz, misyon ve dürüstlüğümüze öncelik tanıyarak biz, çalışmalarımızın (akademik) icerigi mevzuunda malî destekçiler, işbirliği içinde olduğumuz ortaklar, hükümetler veya diğer siyasî kurumlardan bağımsız ve özerk bir biçimde hareket etmeyi taahhüt ederiz.

4.1. Finansal Destekçilerimiz Açısından Off- University’nin Özerkliği

Off-University, kendi kendini idare etme salahiyetine haizdir. Malî destekçilerden kabul edilen hibeler ancak (hibe desteğiyle imal edilen araştırma ve öğretim malzemenin fikir ve içeriklerinin yalnız Off-University tarafından belirlendiği anlamda) koşulsuzluk temelinde kabul olunur. Off-University, malî destekçilere katkı anlaşmalarında kararlaştırıldığı şekilde ilerleme raporları sunar.


 4.2. Off-University’de Araştırmada Bağımsızlık

Off-University’de araştırma ve araştırmacılar bağımsızdır. Malî destekçiler, araştırma içeriği, yöntemi ve kullanılan veriler üzerinde herhangi bir kontrol kuramaz. Off-University'e bağlı olan araştırmacılar, üçüncü tarafların çıkarlarının, araştırma ve araştırma faaliyetlerini etkilemesini önlemek için her türlü tedbir almalıdır.


 4.3. Araştırma Politikası

Off-University'nin ilgili organları, araştırma stratejisiyle Off-University'nin mesaisini yoğunlaştırdığı alanları belirler. Araştırma takımları, belirlenen araştırma alanlarına denk düşen araştırma konu ve yöntemlerine karar vermekten sorumludur. Takımlar araştırmayı uygun gördükleri şekilde yapmakta serbesttirler. Tüm yayınların içeriğinden sorumluluk yazar veya yazarlarına aittir. Araştırma kalitesi muntazamen gözden geçirilir. İnsan denekleriyle veya insanlardan alınan örnekler üzerinde çalışan araştırmacılar, araştırma projesine başlamadan önce Etik Kurulu’ndan izin almak zorundadır.

 4.4. Öğretim Politikası

Derslerin konu ve yöntemlerine karar vermek ders veren kisi veya grubun sorumluluğudur. Bulundukları kurumsal ortamda uygun gördükleri şekilde ders yürütmekte kendiler serbesttir. Her dersin içeriğine sorumluluk, dersi veren kisi veya kisilere aittir. Öğretim kalitesi muntazaman gözden geçirilir. Off-University tarafından üretilen öğretim kaynaklarının tümü, konularındaki uzmanlığı nedeniyle seçilmiş araştırmacılar tarafından geliştirilir ve/veya gözden geçirilir. Araştırma takımları, Off-University’nin ilgili organlarıyla işbirliği içinde derslerle ilgili fikirler geliştirir.

4.5. Açık Erişim Politikası

Araştırma sonuçlarına ücretsiz ve açık erişim, yeni araştırmaların geliştirilmesine yardım etmesinin yanı sıra, kayda değer sosyal ve siyasî faydalar sunmaktadır. Off-University, yayınlanan araştırma bulgularının serbestçe erişilebilir olmasını sağlamayı taahhüt eder. Bu amaçla Off-University, 5'inci maddenin şartları da doğrultusunda organları tarafından örgütlenen araştırmaların açık erisim dergilerde yayınlanmasını sağlayan bir Açık Erişim politikası geliştirecektir.


5. Sivillik Şartı

             5.1. Barış Odaklı Araştırma, Öğretim ve Öğrenim

Off-University'nin misyonu, dünyada barış ve çeşitlilik içinde birlikte yaşam gayeleri benimsemeye dayanmaktadır. Off-University'deki araştırma, öğretim ve öğrenim, istisnasızca barışçıl amaçları güder ve sivil maksatlara hizmet eder. Teknik sistemlerin geliştirilmesi ve optimizasyonu ile ilgili olanlar başta olmak üzere Off-University’deki araştırmalarla öğretim ve öğrenim münhasıran sivil kullanıma matuftur.Askerî ve savunma amaçlı her türlü araştırmayla çift kullanımlı araştırma projeleri Off-University'deki araştırma faaliyetlerinin dışında tutulur. Çift kullanımlı araştırmalar, hem sivil hem de askerî uygulamalar için bilgi, veri, ürün veya teknolojiler sağlanacağı beklenebildiği  araştırmalardır.


5.2. Barışa Yönelim ve Mali Kaynak Etiği

Katı bir sivil yönelim, Off-University’nin malî kaynakları için de geçerlidir. Off-University ve üyeleri, askerî ve savunma amaçlı maddelerle çift kullanımlı maddeleri geliştirmesi, üretmesi ve ticarîleştirmesinde de faaliyet gösteren kaynaklardan gelen malî destek kabul etmez ve bu türden destek aramaz. Off-University, askerî, savunma ve çift kullanımlı maddelerin üreticilerinden ve onlara bağlı finans kuruluşlarından gelen herhangi bir destek reddetmeyi taahhüt eder.

5.3. İkame Yönetimi

Off-University’nin sivil şartının ikamesi, Off-University üyelerinin farkında olma ve sorumluluk alma kültürüne dayanır. (“Çift kullanımın” kavramının geniş tanımı ve muğlaklığından ötürü) mevzu karmaşıktır; kurumsal ve ticarî koşulların değişkenliğinden dolayı da hiç kapanmayacaktır. Bu konu, belli araştırmalara veya malî kaynaklara toptan “izin vermek” veya onları “yasaklamaktan” ziyade malî kaynaklarıyla planlanan araştırma projelerinin incelikleriyle gözden geçirmeye hedefleyen yakından bir denetlemeyi gerektirir. Bu, sürekli farkındalıkla özeleştirel düşünmeyi icap ettirir. İkame yöntemi bu temel fikrini fiile çıkarmayı amaçlar.


Off-University’nin bünyesinde bir Etik Kurulu oluşturulur. Off-University’nin her üyesi danışarak veya öneri alarak bir husus veya durumu açıklığa kavuşturmak veyahut kendi öz değerlendirmesine destek bulmak için bu kurula başvurabilir. Kurul kararlarını oy birliği ile alır. Etik Kurulu, etik prensipler hakkında bir kılavuz düzenler ve ilgilenen tarafların erişimine açar. Kurul Off-University yönetim kurulu tarafından bir yıllığına atanır ve sadece Off-University - Organization für den Frieden e.V. üyelerinden oluşur.


Off-University'deki araştırma, öğretim ve öğrenim barış yönelimini sağlamak gayesiyle, bu faaliyetlere katılan herkesin kendi kendini değerlendirmesi için bir mekanizma ikame edecek. Bu öz değerlendirmenin en önemli aracı, araştırmacılar ve eğitimcilerin tarafından bir proje veya derse girişmeden önce şüphelerini gidermek ve çalışmalarının Taaahhüd’ü ilgilendirmesi mümkün olan  hususları açığa kavuşturmak için kullanılacak olan Etik Kurulu tarafından yayınlanan etik kılavuzudur.

 

Malî imkânlar sağlayan kuruluşları hedeflerini ve kaynaklarını tek tek ve dikkatli incelemek suretiyle Off-University’in finansmanı konusunda tam bir sivil yönelim izlenecektir. Off-University, her türlü finansman başvurusundan önce gerçekleştireceği malî kaynaklarla finansman sağlayan kurumlarının beyan ettiği hedefler hakkındaki erişilebilir bütün bilgilerin usula uygun ve sorumlu bir şekilde tahliline dayanır. Kaynak için başvuran her fert bu görevi ifasından mesuldür.


6. Finansal Destekçiler ve Şeffaflık

Off-University şeffaf olmayı taahhüt eder ve malî kaynaklarını açıklar. Off-University, ayrıntılarıyla aldığı malî desteğini gösterek yıllık gelirini açıklar. 1000 Avro'yu aşan katkılar, sağladıkları tam fon miktarını da belirtilerek kamuya açıklanacak. Etik Kurulu uygun gördüğü takdirde ciddî bir siyasî tehdit veya baskı altında bulunan donörlerin isimleri açıklanmayacaktır. Off-University, yıllık gelir ve giderlerini gösteren yıllık bir malî rapor yayınlar.

7. Off-University’de Çalışma İlişkileri

7.1. Off-University’deki İstihdama Yönelik Genel İlkeler

Maaşlı çalışanlar söz konusu olduğunda yönetim kurulu işveren olarak işlev görür. Bu sebeple yönetim kurulu istihdama yönelik kararları alma ve iletmekle, ayrıyeten çalışanların işlerine düzenli geribildirim vermekle mükelleftir. Off-Universitynin misyonu ile uyumlu olarak, yönetim kurulunun çalışanlarla birlikte karşılıklı geribildirim vermelerini sağlayacak ve iş ilişkilerini geliştirecek mekanizmaları sunmaları beklenmektedir.

Off-University ayrım yapmayan işverendir. İşe alım, değerlendirme, tazminat veya yükseltme koşulu olarak ayrımcılığı hoş görmesi ya da icra etmesi kabul edilmez. İyi niyetle bir ihlali rapor eden hiçbir kimseye herhangi bir şekilde olumsuz davranılamaz ya da intikam alınamaz. 

7.2 Uygulama Süreci

Şikâyet durumunda hem çalışan hem de işveren danışma ve endişelerini açıklığa kavuşturmak için Etik Komite’ye danışma ve kılavuzlu değerlendirme için başvurabilir. Çatışma durumunda, Etik Komite iki tarafı da dinleyen ve şikâyetin çözümü için Davranış İlkelerini temel alarak önerilerde bulunan bir tarafsız aracı rolü alır.

Etik Komite herhangi bir taraftan gelen vakalarla ilgilenir. Tüm tarafların ifadelerini toplar ve çatışmanın çözümü için aracı, kolaylaştırıcı ve eğer gerekliyse hakem işlevi görür. Sonuç olarak, etik komisyon ne olduğunu anlatan ve konuyla ilişkili tüm tarafların perspektifini gözeten bir açıklama metni yazar. Bundan sonra taraflarla yeniden iletişime geçer ve sonuçtan memnun olup olmadıklarını sorar. Eğer herhangi bir taraf memnuniyet duymuyorsa Genel Kurul ileri incelemeye gerek olup olmadığını oylar. İhtiyacın varlığına karar verilmesi halinde nihai dahili hakem olarak söz konusu vaka için yeni bir bağımsız komite oluşturulur.